گروه مشارکتی


اعضا در حال گسترش و اضافه شدن  در حال حاصر بالغ بر شش هشت شرکت با پتانسیل کارهای تولیدی تجاری در ایران و تمامی دنیا میباشند . جمع سوابق فعالیت اعضا به بیش از چند صد سال میرسد که نوید بخش ارایه سرویس های مختلف تولیدی تجاری به هموطنان عزیز در سراسر کشور میباشد .