کتاب ارت

ارت – ارتینگسیستم ارت – سیستم ارتینگ هرگاه بین شبکه همبند و اتصالات مربوط به همبند­سازی و سیستم

ارت اصلی اتصالات به خوبی برقرار نباشد، ممکن است در داخل اتصالات جریانی ناشی از صاعقه جاری شود.

  • شبکه همبند با اتصالات مستقیم و یا توسط SPD در ورودی LPZها ،
  • فقط تجهیزات داخلی را محافظت می­کند. بنابراین خطوطی که
  • در خارج از سازه هستند، بدون هیچ نوع حفاظتی باقی می مانند.
  • ممکن است به طور همزمان از چند هادی موازی همبند ساز (اتصالات)
  • استفاده شود. در این صورت جریان صاعقه بین هادی­های اتصالات و هادی های شبکه تقسیم می شود.
  • توصیه می شود هادی ها در مجاورت هم قرار گیرند و داکت های
  • فلزی همبند شوند. در این صورت هم تجهیزات و هم خطوط حفاظت می شوند.

توصیه می شود حتی در صورت اتصال همبند سازه های جدا از هم، باز

هم داکت های فلزی کابل ها همبند شوند. هرگاه تعداد کابل های بین

سازه های جدا زیاد باشد، می توان از آرمور کابل و همبند کردن آنها در انتها بجای داکت های همبند استفاده کرد.