کالای ارت

ارت – ارتینگ – سیستم ارت – سیستم ارتینگ برای هماهنگی اریسترهای از نوع وريستوري Zno بايد 5 مرحله زير را طی کرد:

الف) محاسبه اضافه ولتاژهاي ممکنه که در غياب اريسترها

در مدار بوجود می­­آید. باید برای محاسبه بین انواع  موجک­های کوتاه مدت و بلند مدت تفاوت  قائل شویم.

  • در این مرحله ارستر اولی را انتخاب می­کنیم طوری که توانايي تحمل اصافه ولتاژ محاسبه
  • شده در بخش اول را داشته باشد. هرگاه از مرحله اول اطلاعاتي به دست نيايد، می­توان
  • از سازنده در مورد Imax1 و Iimp1 سئوال کرد و یا با استفاده از ابعاد اریستر به تخمین این پارامترها پرداخت (آناليز خطر را ملاحظه فرمائيد).
  • ارستر دوم بايد مطابق با مشخصه­هاي حفاظتي خواسته شده (مطلوب برای شرایط) انتخاب گردد.
  • منحني­های Ures (I) برای I های از 1 × In2 تا Imax1 را باید چک کنیم. سپس نقطه تقاطع Icr را باید تعيين کرد.
  • اگر اين جريان Icr به اندازه کافي پايين باشد (مثلا در حدود 0.1 × In2) ، نيازی به محاسبه انرژي در ارستر دوم نيست.
  • برای اطمینان از این مورد، می­توان با در نظر داشتن امپدانس بین ارسترها انرژی اریستر دوم را حساب کرد.
  • اگر منحنی­های لازمه در دسترس نباشد، ارستر دوم را با توجه به شرایط زیر انتخاب می­کنیم.