نرم افزار صاعقه

صاعقه گیر اکتیو -ESE-فعال زمانيکه اريستر اول از نوع فاصله هوايي انتخاب شود، باید ارستر دوم را چنان تعیین کنیم که شرایط زیر برقرار باشد:

براي يک اضافه ولتاژ وارده مطابق با يک شکل موج کلاس I:

Udyn <Uref2 + L×Ipeak2/10

براي يک اضافه ولتاژ وارده مطابق با يک شکل موج کلاس II:

Udyn <Uref2 + L×Imax2/8

مفروضات فوق به نتایج يکسانی می­انجامد. وقتي مقدار L کوچک باشد، شبیه ­سازی کامپيوتری­، براي چک کردن هماهنگ­ سازي مورد نیاز خواهد بود.

تذکر: در مواردی نتایج خاص دیگری ممکن است حاصل ­شود. (مخصوصاَ با استفاده از شکل موج­های بلند)این موارد در دست بررسی هستند. تیم تحقیقاتیTC81   از سری گروه های IEC بر روی مواردی با زمان 100 در حال مطالعه و تحقیق هستند.