صاعقه گیر

Lightning arrester-صاعقه-صاعقه گیر-Lightning براي يک ايستگاه راديويي مدرن،

فاصله مکانی بین اریسترها باید طوری باشد که ارستر نوع MOV پایین دستی

ولتاژهای گذرا را در سطح پایین­تر از ولتاژ تریگر ارستر بالا دستی (نوع فاصله هوایی) محدود کند.

این کار از عمل کردن اریستر فاصله هوایی جلوگیری خواهد کرد و همه انرژي به ارستر نوع MOV منتقل خواهد شد.

در يک فضاي بزرگتر، فاصله کابلي بين اريستورها طولاني خواهد بود و بنابراين ممکن است

براي عملکرد اریستر  spark gap  اندوکتانس کافی ايجاد شود.

البته این امکان همیشه وجود دارد که ولتاژ گذرای در مسیرهای موازی تقسیم شود

و ولتاژ لازم  برای عمل کردن ارستر فاصله هوایی، کافی نباشد. در اين مورد ارستر

پایین دستی بايد داراي مقادیر نامی مناسبی باشد تا کل انرژي را در خود جذب کند.