صاعقه گیر پسیو

 

Lightning arrester-passive-صاعقه گیر – پسیو رخدادهایی که می‌توانند برای یک ساختمان تحت محافظت خطر آفرین باشند شامل موارد زیر می‌باشند:

  • برخورد صاعقه به ساختمان
  • برخورد صاعقه به نزدیکی ساختمان
  • برخورد صاعقه به سرویس‌های ورودی به ساختمان
  • برخورد صاعقه به نزدیکی سرویس های ورودی به ساختمان
  • برخورد صاعقه با ساختمان‌هایی که سرویس به آن متصل می‌باشد

روش ساده شده تنها در ساختمان‌هایی که موارد زیر در آنها مطرح باشد قابل اجرا است

  • خطر آتش سوزی کم باشد
  • خطر آتش سوزی بالا اما میزان سطح هراس حاصل از آن کم باشد
  • خطر انفجار نداشته باشیم
  • در معرض خطرات محیط زیستی نباشیم
  • بیمارستان نباشد