صاعقه گیر اکتیو

صاعقه گیر اکتیو -ESE-فعال

انواع خسارت

بسته به مشخصه های پروژه ، صاعقه می تواند خسارتهایی را به بار آورد .مهمترین این ویژگی ها عبارتند از :

نوع سازه ، محتوای آن،کاربرد سازه و نوع خدمات و معیارهای حفاظتی . بنابراین برای ارزیابی خطر باید بین

سه نوع از خسارت های ناشی از صاعقه که به شرح زیر می باشند تمایز قائل شد:

D1: آسیب به موجودات زنده

D2: خسارت فیزیکی

D3: خطا در سیستم های الکتریکی و الکترونیکی

 انواع تلفات

هرکدام از خسارت‌ها به تنهایی و یا به صورت ترکیب با یکدیگر ممکن است پیامدهای تلفاتی مختلفی را ایجاد کنند

این تلفات بسته به مشخصات پروژه و محتوای آن به شرح زیر می باشند:

L1: تلفات جانی

L2: تلفات درخدمات رسانی عمومی

L3:تلفات در میراث فرهنگی

L4: تلفات اقتصادی (ساختمان‌ها و تجهیزات داخل آنها)