ارستر

ارستر
ارستر

راهنمای نصب  ارستر – ارسترها  سيرپروتک (Surge Protection Device)

 

جهت نصب ارسترها درتابلوهای اصلی ، بعد ازمشخص کردن

محل نصب که به صورت ريلی قرارمی گيرند ، بايد موارد زيررا رعايت نمود:

  • محل نصب ارسترهای CS1-100 بعدازکليد اصلی و درتابلوورودی اصلی می باشد.
  • برای خطوط فاز ازسيم مقطع 16 و برای سيم ارت ازسيم مقطع25 استفاده گردد.
  • بسته به نوع شبکه اگر ازنوع TT باشد ، بايد سه خط فاز را به ترمينال ورودی
  • فاز ارسترها که با حرف L مشخص شده است ارتباط داد و ازخط نول
  • نيز به ترمينال نول ارستر که با حرف N مشخص شده است ارتباط داد.

درصورتيکه فيوز نصب شده درمحل پروژه کمتر از 125Agl باشد نيازی

به نصب فيوز پشتيبان(f2) نيست ، درغير اين صورت بايدازفيوز تيغه ای 125Agl به عنوان پشتيبان استفاده نمود